1. Warunki Użytkowania

Uzyskując dostęp do tej eduinn.teachable.com, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na eduinn.teachable.com są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem do znaków towarowych.

2. Udzielenie licencji

  1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii dowolnych materiałów do pobrania ze strony eduinn.teachable.com wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, tymczasowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na podstawie tej licencji nie możesz:
  2. modyfikować lub kopiować materiały;
  3. używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  4. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie eduinn.teachable.com;
  5. usunąć z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  6. przenieść prawa do materiałów na inną osobę lub „mirror” materiały na jakimkolwiek innym serwerze.
  7. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Eduinn Krzysztof Ozimek w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

3. Zastrzeżenie

Materiały na stronie eduinn.teachable.com są dostarczane „tak jak są”. eduinn.teachable.com nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto eduinn.teachable.com nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą stroną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku eduinn.teachable.com i Eduinn Krzysztof Ozimek nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na stronie eduinn.teachable.com, nawet jeśli eduinn.teachable.com lub upoważniony ze eduinn.teachable.com został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Poprawki i Erraty

Materiały pojawiające się na stronie eduinn.teachable.com mogą zawierać błędy merytoryczne, techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Eduinn Krzysztof Ozimek nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie eduinn.teachable.com są dokładne, kompletne lub aktualne. eduinn.teachable.com może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. eduinn.teachable.com nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

eduinn.teachable.com nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez eduinn.teachable.com. Korzystanie z takiej połączonej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Zmiany Warunków Korzystania z Witryny

eduinn.teachable.com może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków Użytkowania.

8. Obowiązujące Prawo

Wszelkie roszczenia dotyczące stronyeduinn.teachable.com podlegają prawu jurysdykcji macierzystej Właściciela eduinn.teachable.com bez względu na przepisy kolidujące.